Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 1 có đáp án

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Số 65 đọc là:
A. sáu mươi năm
B. sáu mươi lăm
C. sáu năm
D. sáu lăm
Câu 2:
Số thích hợp để điền vào ô trống là:
Media VietJack
A. 90
B. 100
C. 50
D. 80
Câu 3:
Số lớn nhất trong các số 43, 72, 61, 38 là:
A. 43
B. 72
C. 61
D. 38
Câu 4:
Mẹ đi Nha Trang 1 tuần. Mẹ đi vào ngày 10 và sẽ trở về vào:
A. ngày 15
B. ngày 16
C. ngày 17
D. ngày 18
Câu 5:
Hình bên có:
Media VietJack
A. 4 hình tam giác
B. 3 hình tam giác
C. 6 hình tam giác
D. 5 hình tam giác
Câu 6:

Bàn chân của Nam dài 13 cm, bàn chân của An dài 12 cm, bàn chân của Minh dài 14 cm, bàn chân của Phong dài 11 cm. Bạn sẽ đi vừa đôi giày dưới đây là:

Media VietJack

A. Nam
B. An
C. Minh
D. Phong