Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 2: Phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 có đáp án

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Kết quả của phép tính 32 + 6 là:
A. 92
B. 38
C. 34
D. 93
Câu 2:

Kết quả của phép tính 32 – 22 là:

A. 11
B. 10
C. 12
D. 13
Câu 3:

Số?

Media VietJack     +    Media VietJack   =  Media VietJack

A. 22
B. 11
C. 21
D. 31
Câu 4:

Số?

                                                      Media VietJack         Media VietJack        =  Media VietJack

A. 20
B. 22
C. 24
D. 34
Câu 5:

Phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 10 + 50
B. 67 – 21
C. 34 + 31
D. 98 – 45
Câu 6:

Phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 22 + 13
B. 55 – 11
C. 65 – 15
D. 32 + 7
Câu 7:
Phép tính có kết quả lớn hơn 75 là:
A. 51 + 14
B. 87 – 17
C. 62 + 13
D. 98 – 20
Câu 8:
Số?
Media VietJack
A. 0
B. 60
C. 30
D. 50
Câu 9:

Số?

Media VietJack

A. 0
B. 60
C. 30
D. 50
Câu 10:

Số?

Media VietJack

A. 7
B. 17
C. 16
D. 5
Câu 11:

Số?

Media VietJack

A. 12
B. 22
C. 10
D. 20
Câu 12:

Số?

Media VietJack

A. 50
B. 51
C. 62
D. 61
Câu 13:

Phép tính đúng được lập từ ba số 54, 23, 31 là:

A. 54 + 23 = 31
B. 23 + 54 = 13
C. 23 – 13 = 54
D. 54 – 23 = 31
Câu 14:

Số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số nhỏ nhất có hai chữ số được kết quả là:

A. 89
B. 90
C. 88
D. 99
Câu 15:
Số lớn nhất có một chữ số cộng với số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số được kết quả là:
A. 99
B. 19
C. 1
D. 90