Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 3: Bài toán có lời văn có đáp án

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Đĩa thứ nhất có 5 quả cam, đĩa thứ hai có 4 quả cam. Số quả cam có tất cả là:

Media VietJack

A. 5 quả
B. 4 quả
C. 1 quả
D. 9 quả
Câu 2:

Đĩa thứ nhất có 6 quả dâu, đĩa thứ hai có 3 quả dâu. Số quả dâu có tất cả là:

Media VietJack

A. 6 quả
B. 3 quả
C. 9 quả
D. 7 quả
Câu 3:

Cây thứ nhất có 6 bông hoa, cây thứ hai có 2 bông. Số bông hoa có tất cả là:

Media VietJack

A. 8 bông
B. 6 bông
C. 2 bông
D. 4 bông
Câu 4:

Cây bên trái có 3 con cào cào, cây bên phải có 4 con. Số con cào cào có tất cả là:

Media VietJack

A. 3 con
B. 7 con
C. 6 con
D. 4 con
Câu 5:

Phép tính thích hợp với bức tranh là:

Media VietJack

A. 5 + 3 = 8
B. 4 – 3 = 1
C. 4 + 4 = 8
D. 8 – 4 = 4
Câu 6:
Phép tính thích hợp với bức tranh là:
Media VietJack
A. 4 – 3 = 1
B. 3 + 5 = 8
C. 4 + 3 = 7
D. 2 + 5 = 7
Câu 7:

Có 3 bạn đang chơi nhảy dây, thêm 2 bạn đến chơi cùng. Số bạn có tất cả là:

Media VietJack

A. 3 bạn
B. 1 bạn
C. 5 bạn
D. 4 bạn
Câu 8:

Trên bàn có 5 cái bánh, Hà mang ra thêm 3 cái. Số cái bánh trên bàn có tất cả là:

Media VietJack

A. 8 cái
B. 5 cái
C. 2 cái
D. 3 cái
Câu 9:

Có 6 con kiến trong bụi cỏ, 2 con đã chạy ra ngoài. Số con kiến còn lại trong bụi cỏ là:

Media VietJack

A. 2 con
B. 3 con
C. 4 con
D. 6 con
Câu 10:

Trên đĩa có 10 miếng phô mai, kiến tha đi mất 2 miếng. Số miếng phô mai còn lại trên đĩa là:

Media VietJack

A. 10 miếng
B. 12 miếng
C. 8 miếng
D. 6 miếng
Câu 11:

Có 10 miếng dưa hấu trên đĩa, An ăn 3 miếng. Số miếng dưa hấu còn lại trên đĩa là:

Media VietJack

A. 13 miếng
B. 7 miếng
C. 9 miếng
D. 12 miếng
Câu 12:

Trong vườn có 6 quả dưa hấu, Mai hái 1 quả mang về ăn. Số quả dưa hấu còn lại trong vườn là:

Media VietJack

A. 6 quả
B. 7 quả
C. 5 quả
D. 4 quả
Câu 13:

Vườn nhà Mai có 10 cây hoa màu vàng và đỏ, trong đó có 6 cây hoa màu vàng. Số cây hoa màu đỏ là:

Media VietJack

A. 16 bông
B. 4 bông
C. 7 bông
D. 10 bông
Câu 14:

An có 9 quả bóng bay xanh và đỏ, trong đó có 4 quả bóng màu xanh. Số quả bóng màu đỏ An có là:

Media VietJack

A. 10 quả
B. 6 quả
C. 5 quả
D. 7 quả
Câu 15:

An có 9 quả bóng bay, An tặng mai 2 quả bóng bay. Số quả bóng bay còn lại là

Media VietJack

A. 11 quả
B. 7 quả
C. 6 quả
D. 8 quả
Câu 16:

Vườn nhà An có 10 cây cam và táo, trong đó có 3 cây táo. Số cây cam vườn nhà An có là:

Media VietJack

A. 13 cây
B. 12 cây
C. 7 cây
D. 9 cây