Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 3 có đáp án

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Số gồm 1 đơn vị và 2 chục đọc là:
A. mười hai
B. hai một
C. hai mươi mốt
D. hai mươi một
Câu 2:

99 thêm 1 đơn vị được:

A. 98
B. 100
C. 96
D. 19
Câu 3:
Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là:
A. 99
B. 10
C. 11
D. 22
Câu 4:
An đi từ nhà đến trường hết 1 giờ. An đi lúc 6 giờ sáng. Khi đến trường, kim ngắn của đồng hồ chỉ vào số mấy?
A. 5
B. 6
C. 8
D. 7
Câu 5:
Hình bên có:
Media VietJack
A. 7 hình tam giác
B. 5 hình tam giác
C. 4 hình tam giác
D. 6 hình tam giác
Câu 6:
Trên xe buýt có 35 hành khách. Đến điểm dừng có 5 người xuống và 8 người lên xe. Số người trên xe buýt lúc này là:
A. 38 người
B. 30 người
C. 36 người
D. 35 người