Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 5 có đáp án

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Số gồm 1 đơn vị và 5 chục được đọc là:

A. mười năm
B. mười lăm
C. năm một
D. năm mươi mốt
Câu 2:

Số nhỏ nhất trong các số 34, 51, 68, 29 là:

A. 34
B. 51
C. 68
D. 29
Câu 3:

Trong một tuần, nếu hôm nay là thứ ba ngày 20 thì chủ nhật là:

A. ngày 25
B. ngày 21
C. ngày 23
D. ngày 24
Câu 4:

Hình bên không có hình nào?

Media VietJack

A. hình tròn
B. hình tam giác
C. hình chữ nhật
D. hình vuông
Câu 5:
Phép tính có kết quả là số tròn chục là:
A. 46 + 11
B. 56 – 6
C. 32 + 25
D. 85 – 31
Câu 6:

Ba chiếc bút chì dưới đây được đựng trong một hộp. Độ dài của chiếc hộp là:

Media VietJack

A. 10 cm
B. 11 cm
C. 14 cm
D. 12 cm