Chuyên đề Toán 11 (Chân trời sáng tạo) Bài 2: Đường đi Euler và đường đi Hamilton

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Tự luận

Thành phố Königsberg thuộc Phổ (nay là Kaliningrad thuộc Nga) có bảy cây cầu nối bốn vùng đất được chia bởi các nhánh sông Pregel như hình dưới.

Khởi động trang 49 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Vào mỗi sáng Chủ nhật, người dân thành phố thường đi dạo qua các cây cầu. Họ tự hỏi không biết có thể bắt đầu từ một điểm nào đó trong thành phố, đi qua khắp các cây cầu, mỗi cầu chỉ đi qua một lần, rồi quay về điểm xuất phát.

Theo em, có hay không một cách đi như vậy?

Câu 2:
Tự luận

a) Nếu coi mỗi vùng đất của thành phố Königsberg là một đỉnh, mỗi cây cầu là một cạnh nối hai đỉnh thì ta được một đồ thị G như Hình 1.

Khám phá 1 trang 50 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi của người dân thành phố trở thành: có hay không cách vẽ bằng một nét bút liền (không nhấc bút) đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần, sao cho điểm kết thúc trùng với điểm xuất phát?

Hãy thử vẽ và đưa ra dự đoán của mình.

b) Nếu không có cây cầu nối giữa A và D nhưng có thêm một cây cầu nối B và C thì ta có đồ thị H như Hình 2. Có thể vẽ một nét liền đi qua tất cả các cạnh của đồ thị này, mỗi cạnh đúng một lần không?

Khám phá 1 trang 50 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 3:
Tự luận

a) Chỉ ra một chu trình Euler của đồ thị G ở Hình 5. Đồ thị này có đỉnh nào bậc lẻ không?

Khám phá 2 trang 51 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

b) Chỉ ra rằng các đồ thị S và T sau đây không có chu trình Euler. Các đồ thị này có đỉnh bậc lẻ không?

Khám phá 2 trang 51 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 4:
Tự luận

Hãy chỉ ra một đường đi Euler trên mỗi đồ thị sau. Mỗi đồ thị có bao nhiêu đỉnh bậc lẻ?

Khám phá 3 trang 52 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 5:
Tự luận

Mỗi đồ thị sau đây có chu trình Euler không? Nếu có, hãy chỉ ra một chu trình như vậy.

Thực hành 1 trang 54 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 6:
Tự luận

Đồ thị sau có đường đi Euler không? Nếu có, hãy chỉ ra một đường đi như vậy.

Thực hành 2 trang 54 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 7:
Tự luận

Hãy giải đáp câu hỏi của người dân Königsberg ở Hoạt động khởi động (còn gọi là bài toán Bảy cây cầu).

Câu 8:
Tự luận

Đồ thị ở Hình 15b biểu diễn các điểm vui chơi trong một công viên với những con đường nối giữa chúng như Hình 15a. Có thể đi theo những con đường này để thăm tất cả các điểm vui chơi mỗi điểm đúng một lần hay không? Nếu có, chỉ ra ít nhất một đường đi như vậy.

Khám phá 4 trang 54 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 9:
Tự luận

Hãy chỉ ra rằng mỗi đồ thị sau đây có chu trình Hamilton.

Thực hành 3 trang 57 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 10:
Tự luận

Các đỉnh của đồ thị ở Hình 22 biểu thị các điểm du lịch trong một thành phố, các cạnh biểu thị đường đi giữa các điểm du lịch này. Có hay không một cách đi tham quan tất cả các điểm du lịch của thành phố, mỗi điểm qua đúng một lần, xuất phát và kết thúc tại cùng một điểm du lịch?

Vận dụng 2 trang 58 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 11:
Tự luận

Mỗi đồ thị trong Hình 23 có chu trình Euler không? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình như vậy.

Bài 1 trang 58 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 12:
Tự luận

Đồ thị ở Hình 24 có đường đi Euler không? Nếu có hãy chỉ ra một đường đi như vậy.

Bài 2 trang 58 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 13:
Tự luận

Chỉ ra một chu trình Hamilton của đồ thị ở Hình 25.

Bài 3 trang 58 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 14:
Tự luận

Chỉ ra một đường đi Hamilton của đồ thị ở Hình 26.

Bài 4 trang 58 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 15:
Tự luận

Có bốn khu phố A, B, C và D được nối với nhau bằng những cây cầu như Hình 27. Có hay không cách đi qua tất cả các cây cầu, mỗi cây cầu chỉ qua một lần, rồi quay trở lại nơi xuất phát? Nếu có, hãy chỉ ra một cách đi như vậy.

Bài 5 trang 59 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 16:
Tự luận

Có năm vùng đất A, B, C, D và E được nối với nhau bằng những cây cầu như Hình 28.

a) Có hay không cách đi qua tất cả các cây cầu, mỗi cây cầu chỉ qua một lần, rồi quay trở lại nơi xuất phát?

b) Nếu không yêu cầu quay lại nơi bắt đầu thì có cách đi như vậy không? Nếu có, hãy chỉ ra một cách đi.

Bài 6 trang 59 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo