Chuyên đề Toán 11 (Chân trời sáng tạo): Bài tập cuối chuyên đề 2

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Tự luận

Số đỉnh, số cạnh của đồ thị ở Hình 1 lần lượt là

Bài 1 trang 67 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

A. 3 đỉnh, 8 cạnh.

B. 4 đỉnh, 8 cạnh.

C. 3 đỉnh, 9 cạnh.

D. 4 đỉnh, 9 cạnh.

Câu 2:
Tự luận

Tổng tất cả bậc của các đỉnh của đồ thị ở Hình 1 là

Bài 2 trang 67 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

A. 20.

B. 18.

C. 12.

D. 9.

Câu 3:
Tự luận

Đồ thị ở Hình 2 có bao nhiêu đỉnh bậc lẻ?

Bài 3 trang 67 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Câu 4:
Tự luận

Cho đồ thị ở Hình 3, phát biểu nào sau đây đúng?

Bài 4 trang 67 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

A. Đồ thị có chu trình Euler.

B. Đồ thị đường đi Euler xuất phát từ đỉnh A.

C. Đồ thị đường đi Euler xuất phát từ đỉnh E.

D. Đồ thị không có đường đi Euler.

Câu 5:
Tự luận

Cho đồ thị có trọng số như Hình 4. Đường đi ngắn nhất từ A đến C là

Bài 5 trang 67 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

A. AEC.

B. AEFC.

C. AC.

D. AFC.

Câu 6:
Tự luận

Cho tập hợp số V = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hãy vẽ đồ thị G có các đỉnh biểu diễn các phần tử của V, hai đỉnh biểu diễn hai số m và n kề nhau nếu m + n là bội của 3.

Câu 7:
Tự luận

Mỗi đồ thị trong Hình 5 có chu trình Euler không? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình như vậy. Nếu không, đồ thị có đường đi Euler không? Nếu có, hãy chỉ ra một đường đi như vậy.

Bài 7 trang 67 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 8:
Tự luận

Mỗi đồ thị trong Hình 6 có chu trình Hamilton không? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình như vậy. Nếu không, đồ thị có đường đi Hamilton không? Nếu có, hãy chỉ ra một đường đi như vậy.

Bài 8 trang 68 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 9:
Tự luận

Có thể vẽ mỗi hình sau đây bằng một nét liền, không nhấc bút khỏi giấy, không vẽ lại đoạn đường nào hai lần không? Nếu có, hãy chỉ ra một cách vẽ.

Bài 9 trang 68 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 10:
Tự luận

Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh M đến N trong đồ thị có trọng số sau:

Bài 10 trang 68 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo