Chuyên đề Toán 11 (Chân trời sáng tạo): Bài tập cuối chuyên đề 3

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Tự luận

Khẳng định nào sau đây là đúng với ba hệ số biến dạng p, q, r của hình chiếu trục đo vuông góc đều?

A. p = q ≠ r.

B. p = q ≠ r.

C. q = r ≠ p.

D. p = q = r.

Câu 2:
Tự luận

Số đo ba góc trục đo của hình chiếu trục đo vuông góc đều bằng nhau và bằng

A. 60°.

B. 90°.

C. 120°.

D. 135°.

Câu 3:
Tự luận

Mô tả nào sau đây đúng với hình, khối có hai hình chiếu vuông góc ở Hình 1?

Bài 3 trang 90 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

A. Hình chóp cụt.

B. Hình lăng trụ.

C. Hình nón.

D. Hình nón cụt.

Câu 4:
Tự luận

Tính thể tích của cái nêm có hình chiếu trục đo vuông góc đều trong Hình 2, cho biết khoảng cách giữa hai chấm biểu diễn độ dài thật 1 dm.

Bài 4 trang 90 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

A. 36 dm3.

B. 24 dm3.

C. 18 dm3.

D. 9 dm3.

Câu 5:
Tự luận

Hình, khối nào không được sử dụng để thiết kế chi tiết “đế đứng” có hình biểu diễn trong Hình 3.

Bài 5 trang 90 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

A. Lăng trụ.

B. Hình hộp.

C. Hình chóp.

D. Hình trụ.

Câu 6:
Tự luận

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng đối với phép chiếu vuông góc?

A. Bảo toàn tính song song của các cạnh của vật chiếu.

B. Bảo toàn diện tích các mặt của vật chiếu.

C. Bảo toàn góc giữa các cạnh của vật chiếu.

D. Bảo toàn kích thước các cạnh của vật song song với mặt phẳng chiếu.

Câu 7:
Tự luận

Vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể có hình biểu diễn như Hình 4.

Bài 7 trang 91 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 8:
Tự luận

Trong bản vẽ biểu diễn hình trụ của Hình 5.

Bài 8 trang 91 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

a) Khoảng cách giữa hai đường gióng nào cho ta biết chiều cao của hình trụ?

b) Khoảng cách giữa hai đường gióng nào cho ta biết độ dài đường kính đáy của hình trụ?

c) Nêu cách xác định điểm M3 biểu diễn tâm M của đáy trên hình chiếu bằng khi biết các điểm M1 và M2 biểu diễn M trong hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.

Câu 9:
Tự luận

Vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể có hình chiếu trục đo được cho trong Hình 6.

Bài 9 trang 91 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 10:
Tự luận

Đọc bản vẽ kĩ thuật trong Hình 7.

– Cho biết tên gọi của bản vẽ và tỉ lệ.

– Liệt kê các loại hình chiếu đã sử dụng.

– Liệt kê kích thước ba chiều của vật và kích thước khối hình học tạo thành.

Bài 10 trang 92 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 11:
Tự luận

Lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của chi tiết cơ khí “Giá chữ L” có hình chiếu trục đo như Hình 8. Cho biết hình thoi biểu diễn một hình vuông có cạnh 10 mm.

Bài 11 trang 92 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 12:
Tự luận

Đọc bản vẽ kĩ thuật trong Hình 9.

– Cho biết tên gọi của bản vẽ và tỉ lệ.

– Liệt kê các loại hình chiếu đã sử dụng.

– Liệt kê kích thước ba chiều của vật và kích thước khối hình học tạo thành.

Bài 12 trang 92 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo