Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 10

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Số 83 được đọc là:

A. Tám ba
B. Tám mươi ba
C. Tám và ba
D. Tám mươi ba đơn vị
Câu 2:

Sắp xếp các số 74, 27, 84, 11 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 84, 74, 27, 11
B. 11, 27, 74, 84
C. 11, 27, 84, 74
D. 27, 11, 74, 84
Câu 3:

Số liền sau của số 63 là số:

A. 68
B. 66
C. 64
D. 62
Câu 4:

Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

Media VietJack

A. 18
B. 19
C. 20
D. 21
Câu 5:
Hình dưới đây có bao nhiêu hình lập phương?

Media VietJack

A. 10 hình
B. 9 hình
C. 8 hình
D. 7 hình
Câu 6:
Đồng hồ dưới đây chỉ:

Media VietJack

A. 8 giờ
B. 9 giờ
C. 10 giờ
D. 12 giờ