Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 14

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Số gồm 5 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 56
B. 50
C. 60
D. 65
Câu 2:

Trong các số 93, 15, 63, 74 số lớn nhất là số:

A. 74
B. 63
C. 15
D. 93
Câu 3:

Có bao nhiêu số có 1 chữ số?

A. 7 số
B. 8 số
C. 9 số
D. 10 số
Câu 4:

Bốn ngày trước là ngày 15. Vậy hôm nay là ngày:

A. 18
B. 19
C. 20
D. 21
Câu 5:

Đồng hồ dưới đây có kim giờ chỉ số:

Media VietJack

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8