Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 2

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Số liền trước số 13 là
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Câu 2:

Số gồm 8 chục và 7 đơn vị là

A. 87
B. 78
C. 80
D. 7
Câu 3:

Số 25 được đọc là

A. Hai lăm                      

B. Năm hai                     

C. Hai mươi lăm                       

D. Năm mươi hai

Câu 4:

Kết quả của phép tính 11 – 4 là

A. 5    
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 5:
Số bé nhất trong các số 70, 40, 20, 50, 30 là
A. 70
B. 50 
C. 40  
D. 20
Câu 6:
Cho hình vẽ:
Media VietJack
Hình vẽ trên có … tam giác

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6