Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 8

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số?

A. 9
B. 10 
C. 11

D. 12

Câu 2:

Số 59 là số liền trước của số

A. 58
B. 59
C. 60
D. 61
Câu 3:

Kết quả của phép tính 73 – 21 + 3 là

A. 55 
B. 56
C. 57  
D. 58
Câu 4:
Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 5?
A. 4
B. 5    
C. 6
D. 7
Câu 5:
Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là
A. 10 
B. 11
C. 99

D. 98

Câu 6:
Số 98 gồm
A. 8 chục, 8 đơn vị 
B. 8 chục, 9 đơn vị
C. 9 chục, 8 đơn vị 

D. 9 chục, 9 đơn vị