Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 9

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Số bé nhất trong các số 72, 69, 85, 47 là
A. 72
B. 69 

C. 85 

D. 47
Câu 2:

Số gồm 9 chục và 2 đơn vị là

A. 92

B. 29
C. 99

D. 22

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 34 + … = 76

A. 44 
B. 42
C. 22
D. 24
Câu 4:

Số liền trước của số 54 là số

A. 52 
B. 53             
C. 54
D. 55
Câu 5:
60cm + 20cm = …..
A. 50cm
B. 40cm
C. 80cm
D. 70cm
Câu 6:
Cho hình vẽ:
Media VietJack
Hình vẽ trên có … hình vuông.
A. 5
B. 6    
C. 7
D. 8