Giải Toán 7 (Cánh diều) Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Tự luận

Có ba trạm quan sát A, B, C trong đó trạm quan sát C ở giữa hồ

Câu 2:
Tự luận

Cho tam giác ABC (Hình 56).

Giải Toán 7 Bài 6 (Cánh diều): Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (ảnh 1) 

Những góc nào của tam giác ABC có cạnh thuộc đường thẳng AB?

Trong tam giác ABC (Hình 56), ta gọi góc A và góc B là hai góc kề cạnh AB. Tương tự, góc B và góc C là hai góc kề cạnh BC, góc C và góc A là hai góc kề cạnh CA

Câu 3:
Tự luận

Cho hai tam giác ABC và A'B'C' (Hình 57) có: A^ = A'^ = 60°, AB = A'B' = 3 cm, B^ = B'^ = 45°

Câu 4:
Tự luận

Cho hai tam giác ABC và A'B'C' thỏa mãn: BC = B'C' = 3 cm, B^ = B'^=60°, C^ = 50°, A'^=70°. Hai tam giác ABC và A'B'C' có bằng nhau không? Vì sao

Câu 5:
Tự luận

Giải thích bài toán ở phần mở đầu

Câu 6:
Tự luận

Cho hai tam giác ABC và A'B'C' thỏa mãn: AB = A'B', A^ = A'^C^ = C'^. Hai tam giác ABC và A'B'C' có bằng nhau không? Vì sao

Câu 7:
Tự luận

Cho Hình 65 có AM = BN, A^ = B^

Câu 8:
Tự luận

Cho Hình 66 có N^ = P^ = 90°, PMQ^ = NQM^. Chứng minh MN = QP, MP = QN

Câu 9:
Tự luận

Cho Hình 67 có AHD^ = BKC^ = 90°, DH = CK, DAB^ = CBA^. Chứng minh AD = BC

Câu 10:
Tự luận

Cho tam giác ABC có B^>C^. Tia phân giác góc BAC cắt cạnh BC tại điểm D.

a) Chứng minh ADB^<ADC^.

b) Kẻ tia Dx nằm trong góc ADC sao cho ADx^=ADB^. Giả sử tia Dx cắt cạnh AC tại điểm E. Chứng minh: ABD = AED, AB < AC

Câu 11:
Tự luận

Cho ΔABC = ΔMNP. Tia phân giác của góc BAC và NMP lần lượt cắt các cạnh BC và NP tại D, Q. Chứng minh AD = MQ