Xác định biên độ, pha, li độ dựa vào phương trình

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là

A. 5 cm. 
B. -5 cm.  
C. 10 cm.  
D. -10 cm.
Câu 2:

Một chất điểm dao động điều hoà trong 10 dao động toàn phần chất điểm đi được quãng đường dài 120 cm. Quỹ đạo dao động của vật có chiều dài là

A. 6 cm.      
B. 12 cm.    
C. 3 cm.  
D. 9 cm.
Câu 3:

Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình  x=5cos10πt+π3cm. Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng  π

A. 5 cm.   
B. – 5 cm.   
C. 2,5 cm.  
D. -2,5 cm.
Câu 4:

Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:  x=53cos10πt+π3cm. Tại thời điểm  t=1 s thì li độ của chất điểm bằng   

A. 2,5 cm

B. 53 cm

C. 5 cm

D. 2,53 cm

Câu 5:

Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:  x=6cos10πt+π3cm. Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng  π3 

A. 3cm 

B. -3cm 

C. 33 cm

D. -33 cm

Câu 6:

Một chất điểm  M chuyển động đều trên một đường tròn, bán kính R, tốc độ góc Ω. Hình chiếu của  M trên đường kính biến thiên điều hoà có

A. biên độ R.     
B. biên độ 2R. 
C. pha ban đầu Ω t.  
D. độ dài quỹ đạo 4R.
Câu 7:

Phương trình dao động của một vật có dạng  x=Acosωt+π3cm. Pha ban đầu của dao động là

A. π3

B. π3

C. 2π3

D. 2π3

Câu 8:

Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là

A. 2 cm. 
B. 6 cm.    
C. 3 cm. 
D. 12 cm.
Câu 9:

Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là

A. 20 rad/s.
B. 10 rad/s.    
C. 5 rad/s.    
D. 15 rad/s.
Câu 10:

Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là        

A. π. 
B. 0,5π.   
C. 0,25π.   
D. 1,5π

Các bài liên quan

Kiến thức bổ ích có thể giúp đỡ bạn rất nhiều: