Xác định các đại lượng dựa vào đồ thị x – v – a

 • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
 • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
 • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
 • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v vào thời gian t. Tần số của dao động là

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v vào thời gian t. Tần số của dao động là  A. 1,0 Hz.	 B. 2,0 Hz.	 C. 1,5 Hz.	 D. 0,5 Hz (ảnh 1)

A. 1,0 Hz. 
B. 2,0 Hz.
C. 1,5 Hz. 
D. 0,5 Hz
Câu 2:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là  A. 10 rad/s.	 B. 10π rad/s. 	 C. 5π rad/s.	 D. 5 rad/s. (ảnh 1)
A. 10 rad/s.       
B. 10π rad/s.  
C. rad/s. 
D. 5 rad/s.
Câu 3:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Phương trình vận tốc của vật là

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Phương trình vận tốc của vật là  A. v = 4πcos(πt) cm/s.		 B. v = 2πcos(πt) cm/s. C. v = 4πcos(πt + π/2) cm/s. 	 D. v = 8πcos(πt + π/2) cm/s. (ảnh 1)

A. v = 4πcos(πt) cm/s
B. v = 2πcos(πt) cm/s.
C. v = 4πcos(πt + π/2) cm/s.
D. v = 8πcos(πt + π/2) cm/s.
Câu 4:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Phương trình gia tốc của vật là

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Phương trình gia tốc của vật là  (ảnh 1)

A. a = π2cosπ2t  cm/s2.

B. a = 2π2cosπ2t  cm/s2.

C. a = 2π2cosπt +π2  cm/s2.

D. a = π2cosπt +π2  cm/s2.

Câu 5:

Một vật dao động điều hòa trên trục  Ox  Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ  x vào thời gian t. Biết rằng t2- t1= 0,75 s. Khi x = 3 cm thì gia tốc của vật là

Một vật dao động điều hòa trên trục  Ox  Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ  x vào thời gian t. Biết rằng t2-t1=0,75s Khi x = 3 cm thì gia tốc của vật là (ảnh 1)

A. 12π cm/s2.

B. 8π cm/s2.

C. -12π2 cm/s2.

D. -8π cm/s2.

Câu 6:

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động

A. 10 rad/s.

B. 10π rad/s.

C. 5π rad/s.

D. 5 rad/s.

Câu 7:

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc của chất điểm là

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc của chất điểm là  (ảnh 1)

A. v=60πcos10πtπ3cm/s.

B. v=60πcos10πtπ6cm/s.

C. v=60cos10πtπ3cm/s.

D. v=60cos10πtπ6cm/s.

Câu 8:

Hình bên là đồ thị bieru diễn sự phụ thuộc của gia tốc a theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là

Hình bên là đồ thị bieru diễn sự phụ thuộc của gia tốc a theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là  (ảnh 1)

A. x=4cos2πtπ4cm.

B. x=4cos2πt+π4cm.

C. x=8cosπtπ4cm.

D. x=4cos2πt3π4cm.

Câu 9:

Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là  4π cm/s. Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm cùng li độ lần thứ 5 là 

Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là  Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm cùng li độ lần thứ 5 là  A. 4,0 s. 	 B. 3,25 s. 	 C. 3,75 s.	 D. 3,5 s. (ảnh 1)
A. 4,0 s.  
B. 3,25 s.  
C. 3,75 s.    
D. 3,5 s.
Câu 10:

Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng là

Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng là (ảnh 1)

A. x=5cosπ2tcm

B. x=cosπ2tπ2cm.

C. x=5cosπ2t+πcm.

D. x=cosπ2tπcm.

Các bài liên quan

Kiến thức bổ ích có thể giúp đỡ bạn rất nhiều: