Xác định điều kiện để xảy ra sóng dừng với sóng dừng có hai đầu cố định

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng

A. một bước sóng. 
B. hai bước sóng.
C. một phần tư bước sóng. 
D. một nửa bước sóng.
Câu 2:

Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì độ dài của bước sóng phải bằng

A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.      
B. độ dài của dây.
C. hai lần độ dài của dây.
D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau.
Câu 3:

Sóng dừng trên một sợi dây dài  1m (hai đầu cố định) có hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là

A. 0,25 m.   
B. 0,5 m.
C. 1 m.    
D. 2 m.
Câu 4:

Trên một sợi dây dài  90cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200Hz . Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 40 m/s. 
B. 40 cm/s.
C. 90 m/s.  
D. 90 cm/s.
Câu 5:

Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định có sóng dừng với bước sóng l. Chiều dài l của dây phải thỏa mãn điều kiện

A.  l=k+12λ4 với k=0,1,2,….        
B.  l=kλ2 với k=1,2,3,….
C.  l=kλ4 với k=1,2,3,….  
D. l=k+12λ2  với k=0,1,2,….
Câu 6:

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài dây bằng

A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.  
B. số nguyên lần bước sóng.
C. số nguyên lần nửa bước sóng.     
D. hai lần bước sóng.
Câu 7:

Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32 cm với đầu A, B cố định. Tần số dao động của dây là 50 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây có

A. 5 nút, 4 bụng.    
B. 4 nút, 4 bụng.     
C. 8 nút, 8 bụng.
D. 9 nút, 8 bụng.
Câu 8:

Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần số 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Số nút và bụng sóng trên dây là

A. 6 nút sóng và 6 bụng sóng.
B. 7 nút sóng và 6 bụng sóng.
C. 7 nút sóng và 7 bụng sóng.
D. 6 nút sóng và 7 bụng sóng.
Câu 9:

Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 100 m/s.   
B. 40 m/s.   
C. 80 m/s.   
D. 60 m/s
Câu 10:

Một sợi dây đàn hồi dài  100cm có hai đầu 50Hz cố định. Một sóng truyền có tần số  20m/s với tốc độ truyền sóng là  20m/s  Số bó sóng trên dây là

A. 500

B. 5

C. 50

D. 10

Các bài liên quan

Kiến thức bổ ích có thể giúp đỡ bạn rất nhiều: