Sinh học Lớp 10 Chân trời sáng tạo

Chân trời sáng tạo Đổi sách

w. Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

x. Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật

cc. Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn