ĐH Bách Khoa Đánh giá năng lực

l. Di truyền học

s. Hóa học hữu cơ

z. Hàm số bậc nhất. Hàm số bậc hai

ii. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

ll. Đề thi Đánh giá năng lực