Hóa học Lớp 12

Chương trình cũ Đổi sách

i. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

s. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

aa. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

kk. Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

zz. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

bbb. Đề thi Hóa học 12 Học kì 1 có đáp án

ccc. Đề thi Hóa học 12 Học kì 2 có đáp án

lll. Chuyên đề 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường

nnn. Chương 3: Amin, amino axit và protein

ooo. Chương 1: Este - Lipit

ppp. Chương 2: Cacbohiđrat

qqq. Chương 5: Đại cương về kim loại

rrr. Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

sss. Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

ttt. Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

uuu. Chương 4: Polime và vật liệu polime

vvv. Trắc Nghiệm Tổng Hợp Hóa Học Lớp 12 (Có Đáp Án)